Disse etiske retningslinjene er grunnlaget for all vår virksomhet i Berner-gruppen. De ti prinsippene som er inkludert i disse etiske retningslinjene gjelder våre nøkkeloppgaver og vår forpliktelse til å opptre ansvarlige som organisasjon og som ansatte i alle aspekter av vårt daglige arbeid. ClaraLab med datterselskapene LAB Sweden, LAB Denmark og LAB Norway har siden våren 2022 vært en del av Berner LAB.                         

Hos Berner er opprettholdelse av god forretningsetikk utgangspunktet for vår virksomhet. Vi ønsker å opptre ansvarlig og gjøre det rette, slik at vi kan beholde tilliten til alle våre interessenter.

Alle Berner-ansatte i alle land vi opererer i er forpliktet til å følge disse etiske retningslinjene og dens prinsipper mens de jobber for Berner. I henhold til disse etiske retningslinjene er alle Berner-ansatte også forpliktet til umiddelbart å rapportere alle mistanker om eller observasjoner av uoverensstemmelser med eller brudd på de etiske retningslinjene.

Våre etiske retningslinjer representerer våre verdier, som er arbeid, integritet og medmenneskelighet. Disse verdiene har vært styrende for Berners virksomhet siden slutten av 1800-tallet. Ansvar er en integrert del av både våre verdier og vår virksomhet – vi ønsker både å drive ansvarlig og fremme ansvar.

Hvis du har spørsmål om de etiske retningslinjene eller hvordan de skal tolkes, ikke nøl med å kontakte din egen veileder eller toppledelsen.

For våre leverandører har vi en egen Etiske retningslinjer for Berner-konsernets leverandører.

Hver og en av oss har plikt og ansvar for å følge de etiske retningslinjene. Vi ønsker å gjøre det rette – i enhver situasjon.

Antti Korpiniemi
Administrerende direktør
Berner Ltd

1. Vi overholder godt lederskap

Vi overholder konsekvent alle gjeldende lover i all vår virksomhet. Vi følger internasjonale standarder, som de ti prinsippene i Global Compact, ILO-kjernekonvensjonene og Verdenserklæringen om menneskerettigheter, FN sine veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECD sine retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vi forventer også at alle våre forretningspartnere overholder loven. Vi aksepterer ikke lovbrudd eller delaktighet i lovbrudd. Vi tar sikte på langvarige, pålitelige og åpne forretningsforhold med alle våre samarbeidspartnere.

2. Vi respekterer menneskerettighetene

Vi er forpliktet til å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i all vår virksomhet og fremme dem i praksis. Vi tolererer ikke menneskerettighetsbrudd i noen form. Vi krever at alle våre partnere også respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, og vi tolererer ingen menneskerettighetsbrudd i vår forsyningslinje. Vi tolererer ingen form for diskriminering, vold, trakassering eller mobbing. Ingen diskriminering basert på kjønn, religion, alder, etisk eller sosial bakgrunn, funksjonshemming, etnisk og nasjonal opprinnelse, fagforeningsmedlemskap, politisk aktivitet, seksuell legning, rase eller andre forhold som kan gi opphav til diskriminering.

Vi behandler våre ansatte med respekt og verdighet og behandler alle likt ved rekruttering, i lønnsspørsmål, karriereutvikling og andre personalsaker. Våre ansatte vurderes ut fra sine ferdigheter og kompetanse.

Vi møter og behandler alle kunder og forretningspartnere likt uten diskriminering.

3. Vi behandler hverandre likt og respekterer arbeidstakerrettigheter

Vi behandler våre ansatte likt og overholder gjeldende arbeidslover. Vi overholder ILO sin Erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet og alle andre sentrale ILO-konvensjoner.

Vi aksepterer ingen form for barnearbeid, tvangsarbeid, slaveri, menneskehandel eller ikke-frivillig arbeid. Vi aksepterer ikke at unge arbeidstakere utsettes for arbeid som er skadelig for deres helse og utvikling. Vi aksepterer heller ikke i denne sammenheng noen annen aktivitet fra noen av våre partnere som strider mot nasjonale lover eller internasjonale standarder. Vi overholder alltid lokal arbeidslovgivning og kollektive arbeidsavtaler. Vi respekterer våre ansattes organisasjonsfrihet, retten til å danne fagforeninger og deres rett til kollektive forhandlinger. Vi respekterer internasjonale prinsipper for ansvarlig rekruttering, inkludert prinsippet om at arbeidsgiver betaler. Arbeidsgiver betaler-prinsippet er forpliktelsen til å sikre at arbeidsgiver betaler kostnadene ved rekruttering.

Vi streber etter å tilby fleksible arbeidsforhold og forplikter oss å bygge et inkluderende arbeidsmiljø med like muligheter og behandling. Vi sørger for at beslutninger angående en ansatt, slik som godtgjørelse og rekruttering, er basert på fortjeneste dvs. ferdigheter, ansvar, erfaring og utdanning.

4. Vi fremmer helse og sikkerhet på arbeidsplassen

Vi overholder nasjonal HMS-lovgivning. Vi streber etter å tilby en trygg og sunn arbeidsplass for alle ansatte. Vi fremmer sikkerhet i alle våre forretningslokaler, og vi sørger for at alle våre ansatte og kolleger har et godt og fungerende arbeidsmiljø samt tilgang til skreddersydd verneutstyr. Vi vurderer og identifiserer potensielle og faktiske trusler mot arbeidstakernes helse og sikkerhet, og vi opprettholder oversikt over alle helse- og sikkerhetshendelser i våre forretningslokasjoner. Vi har som mål å forebygge og redusere ulykker og arbeidsrelaterte skader og sikre helsen til alle våre ansatte.

Vi sikrer bevissthet om helse og sikkerhet på arbeidsplassen regelmessig gjennom opplæring og kommunikasjon. Våre partnere må overholde alle lokale arbeidslover og internasjonale menneskerettighetsstandarder i forhold til arbeidssikkerhetskrav.

5. Vi aksepterer ikke bestikkelser eller korrupsjon i noen form

Berner-gruppen har nulltoleranse for alle former for bestikkelser, korrupsjon, utpressing og underslag og overholder alle internasjonale og nasjonale standarder når det gjelder antikorrupsjon og bestikkelser. Vi lover ikke eller betaler ikke bestikkelser eller andre former for ulovlige betalinger til myndigheter eller noen andre, ei heller råder eller oppfordrer vi noen om å tilby eller akseptere dette. Vi tolererer ingen form for hvitvasking av penger, og vi overholder alle standarder og forskrifter i forhold til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og andre ulovlige aktiviteter.

Vi bevisstgjør våre arbeidstakere om vår tilnærming og tiltak mot uetisk atferd og fremmer etterlevelse i selskapet gjennom opplæring og kommunikasjon. Vi deler åpent informasjon om våre aktiviteter, struktur og ytelser i samsvar med gjeldende forskrifter og bransjens referansepraksis.

6. Vi konkurrerer på en rettferdig måte

Vår virksomhet streber etter rettferdig og åpen konkurranse og tillater ikke ulovlige eller begrensende forretningsmetoder. Vi deltar ikke i aktiviteter som hindrer eller på noen måte begrenser rettferdig konkurranse. Vi overholder alle gjeldende konkurranselover. Alle våre ansatte er pålagt å informere direkte uten forsinkelse om forhold som kan oppfattes som en interessekonflikt.

7. Vi opptrer ansvarlig i forhold til gaver og gjestfrihet

Enhver personlig gave eller gjestfrihet/representasjon må anses å være av liten verdi, uformell og vanlig. Å gi eller akseptere en gave eller gjestfrihet/representasjon kan ikke gi opphav til en eksplisitt eller implisitt forventning om noe i retur. Å akseptere en gave eller gjestfrihet/representasjon kan ikke føre til noen form for avhengighet mellom partene. Vi overholder alle lover og standarder som er utstedt om å gi og akseptere gaver, og gjeldende standarder vurderes i samsvar med de juridiske kravene i hver jurisdiksjon.

Alle større donasjoner til veldedige organisasjoner og andre frivillige organisasjoner avgjøres av styret. Vi gir ingen donasjoner i kontanter.

8. Vi respekterer konfidensialitet

Vi overholder de strengeste regler og beste praksis for konfidensialitet angående våre ansatte, kunder og forretningspartnere. Vi håndterer også alle forretningshemmeligheter og annen konfidensiell informasjon med det høyeste nivå av konfidensialitet og personvern. Kundeinformasjon og personopplysninger er strengt konfidensielle, og vi samler bare inn nødvendige data.

Vi overholder personvernforordningen til EU, GDPR (General Data Protection Regulation) og alle andre gjeldende lover i forhold til konfidensiell informasjon. Alle våre ansatte håndterer konfidensiell informasjon med høyeste grad av forsiktighet og sikrer at slik informasjon ikke blir gitt eller ender opp hos tredjepart.

9. Vi opptrer ansvarlig og åpent i kommunikasjon og markedsføring

Vi kommuniserer åpent og transparent med våre interessenter. Vi kommuniserer kommersielt på en rettferdig og åpen måte. Vi følger alle markedsføringsstandarder og overholder forbrukerkjøpsloven og all annen god praksis innen forbrukermarkedsføring. Markedsføring gjøres alltid sannferdig, og vi avstår fra villedende påstander.

10. Vi tar vare på miljøet

Vi overholder nasjonal miljølovgivning. Vi anser ansvarlig forvaltning og forebygging av spørsmål knyttet til miljø, helse og sikkerhet som en integrert del av vår virksomhet. Vi identifiserer og reduserer kontinuerlig miljøpåvirkningen fra vår virksomhet. Alle i Berner har mulighet til å handle på en miljømessig bærekraftig og vennlig måte og til å redusere effektene av klimaendringene.

Vi ønsker å fremme bærekraftig produksjon og forbruk blant våre ansatte og på våre lokasjoner. Alle våre ansatte oppfordres til å forsøke å handle energieffektivt, sortere kasserte materialer riktig og ta miljøvennlige beslutninger daglig.

Vi forbedrer kontinuerlig vår virksomhet og kunnskap, slik at vi kan utvikle og produsere produkter av høy kvalitet som belaster miljøet mindre. Gjennom vårt utvalg av råvarer sikrer vi at våre produkter og prosesser er trygge for både brukeren og miljøet. Vi oppfordrer og råder våre kunder og forbrukere til å bruke våre produkter på en miljøvennlig måte.

11. Vi reagerer umiddelbart på brudd på disse etiske retningslinjene

Alle Berner-ansatte er ansvarlige for å implementere og handle i samsvar med disse etiske retningslinjene. Alle Berner-ansatte er ansvarlige for umiddelbart å rapportere eventuelle mistenkte eller oppdagede uoverensstemmelser og brudd på disse retningslinjene. Mistanke om brudd på retningslinjene etterforskes og oppklares av Berner. Vi svarer umiddelbart på alle brudd på disse retningslinjene og reduserer slike brudd effektivt og innen rimelig tid.

Vi oppfordrer ansatte til å kontakte en leder eller ledergruppen hvis de har mistanker eller har lagt merke til noe, uten frykt for represalier.

Hvis du i stedet vil rapportere mistankene dine anonymt, kan du gjøre det ved hjelp av den eksterne WhistleB-kommunikasjonskanalen (tilgjengelig på åtte språk): https://report.whistleb.com/berner.

Rapporteringsprosessen er kryptert og passordbeskyttet. Oppnevnte team i Berner-selskapene vil svare på rapportene. Våre eksterne interessenter kan også bruke WhistleB-kanalen til å rapportere mistanker anonymt.